สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับสังคม

มนุษย์กับสังคม…….

บรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลก แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภทคือ
สัตว์โลก

……….
สัตว์โลกวิวัฒนาการมาจากสัตว์ชั้นต่ำเซลล์เดียว มาเป็นสัตว์ชั้นสูง หลาย เซลล์ รูปร่างแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม สัตว์โลกที่อ่อนแอ ปรับตัว กับ สภาพแวดล้อมไม่ได้ก็สูญพันธุ์ สัตว์ที่แข็งแรงปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อม ได้ จึงจะสามารถดำรงชีวิต และรักษาเผ่าพันธุ์ไว้ได้
สัตว์สังคม
……. 
สัตว์สังคมชอบรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ เป็นสัตว์ประเภทแมลง เช่น สุนัข ลิง กวาง ผึ้ง ปลวก ฯลฯ รวมทั้งมนุษย์ก็จัดเป็น สัตว์สังคมด้วย
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
……….
ในบรรดาสัตว์โลกทั้งหลาย มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีลักษณะเฉพาะ แตกต่าง ไปจากสัตว์อื่น ๆ ที่เด่นชัดคือชอบอยู่รวมกันเป็นสังคม แต่ความจริง สัตว์สังคมกับ ลักษณะที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมมีลักษณะต่างกัน

ธรรมชาติของมนุษย์
1.ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ที่เหมือนกับสัตว์อื่น
……….1. ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ
……….2. ต้องการที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและชีวภาพในการบำบัดความต้องการ ต่าง ๆ
……….3. มีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้ให้กำเนิด

2.ลักษณะตามธรรมชาติของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่น
 
……… 1. มีลำตัวตั้งตรง ทรงกายได้ตั้งตรง เคลื่อนไหวได้รอบตัว และรวดเร็ว
……….2. มีดวงตาคู่อยู่ด้านหน้ากะโหลกศีรษะทำให้มองเห็นได้ในระยะไกล
……….3. มีสมองขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว 1 ต่อ 50 มีประสาทสมอง มาก ทำให้มนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์อื่น
……….4. มีความต้องการทางเพศไม่จำกัดฤดูกาล ต่างจากสัตว์อื่น ซึ่งผสมพันธุ์กัน เป็นฤดู ทำให้เกิดระบบระเบียบทางสังคม
……….5. มีระบบประสาทที่สลับซับซ้อนกว่าสัตว์อื่น มีสมองที่ฉลาด มีความคิด ละเอียดลึกซึ้ง เรียนรู้ระดับหนึ่งแล้วพัฒนาได้
……….6. เปล่งเสียงได้มากกว่าสัตว์
3.ลักษณะพิเศษของมนุษย์ที่เหนือกว่าสัตว์อื่น
……. 
1. มนุษย์มีความสามารถในการใช้สัญลักษณ์ในการติดต่อสัมพันธ์กัน ช่วย ให้เข้าใจกันได้ เช่น นิ้วมือ ภาษา
……….2. มนุษย์มีวัฒนธรรม ทำให้มนุษย์มีความเป็นระเบียบ สามารถจัดระเบียบ ของสังคมและมีวิถีชีวิตที่สามารถดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างความ เจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมได้

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม
ความหมาย
……….ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของคน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปได้มีการกระทำต่อกันเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้
สาเหตุที่มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสังคม
……….1 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่รวมกันเป็นพวก พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน การรวมกลุ่มอยู่ร่วมกัน มีลักษณะเป็นระเบียบแบบแผน และมีระบบ ความ สัมพันธ์ละเอียดอ่อนมากกว่าสัตว์อื่น ๆ การรวมกลุ่มอย่างมี ระเบียบ แบบแผน เรียกว่า มนุษย์มีวัฒนธรรม
……….2 มนุษย์เป็นผู้สร้างสังคม พยายามทำให้สังคมมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้ เกิดความสงบสุข ความปลอดภัย และสร้างสรรค์ความเจริญ ก้าวหน้า แก่สังคม
……….3 สังคมเป็นเบ้าหลอมให้มนุษย์เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สังคม ได้ กำหนดขนบธรรมเนียม ประเพณี กฎหมาย ระเบียบแบบแผน วิธีดำเนินชีวิต เพื่อให้มนุษย์กระทำตาม หรือละเว้นการกระทำ เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

สังคมและวัฒนธรรม ความหมายของสังคม
สังคม ..หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ยอมรับ แบบแผน กฎเกณฑ์ของกลุ่ม ร่วมกันในการดำเนินชีวิต
ลักษณะของสังคม
……….1. มีอาณาบริเวณเป็นที่รู้กันว่า มีขอบเขตแค่ไหน เพียงใด
……….2. อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นสมาชิกของสังคมเดียวกัน รู้ว่าใครเป็นพวก ของตนหรือใครไม่ใช่พวกของตน
……….3. แบ่งงานกันทำตามความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ร่วมมือช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน
……….4. มีความคิด ความเชื่อ บรรทัดฐานค่านิยมคล้ายคลึงกัน เพราะได้รับการ อบรมสั่งสอนขัดเกลามาอย่างเดียวกัน
หน้าที่ของสังคม
……….1. เสริมสร้างและผลิตสมาชิกใหม่ ได้แก่ ธำรงรักษาชีวิตมนุษย์ใน สังคม ให้สืบต่อกันโดยไม่ขาดสาย และผลิตสมาชิกใหม่แทนสมาชิกเก่าที่สิ้นชีวิตไป
……….2. ผลิตแจกแจงสินค้าและบริการ ได้แก่ ผลิต จ่ายแจก และบริการเครื่อง อุปโภคแก่สมาชิกของสังคม
……….3. อบรมสั่งสอนขัดเกลาสมาชิกของสังคมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคม ได้แก่ สังคมจะต้องอบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกใหม่ ให้เรียนรู้ระบบระเบียบ กฎเกณฑ์ของสมาชิกนั้น ๆ
……….4. ดำรงรักษาไว้ซึ่งระเบียบกฎหมายของสังคม ได้แก่ การที่สังคมต้องจัด เจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล ลงโทษผู้ละเมิดระเบียบกฎหมายของสังคม
ความหมายของวัฒนธรรม 
……….วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมเอาความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี ความสามารถและนิสัยอื่น ๆ ที่มนุษย์ได้มาในฐานะ เป็นสมาชิกของสังคม หรือกล่าวสั้น ๆ ว่า วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคน ในสังคมใดสังคมหนึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีลักษณะเป็นแบบแผน
ลักษณะของวัฒนธรรม
………1. เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม
………2. เป็นผลมาจากการเรียนรู้ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด
………3. เป็นผลรวมของหลาย ๆ สิ่ง เช่น ความรู้ ความเชื่อ วิถีดำเนินชีวิต สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
………4. เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้
………5. แต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน มีความเหมาะสม ถูกต้องตามสภาพของแต่ละสังคม

หน้าที่ของวัฒนธรรม
………1. วัฒนธรรม ก่อให้เกิดสถาบัน เช่น สถาบันครอบครัวจะกำหนดว่า ชายจะมีภรรยากี่คน หญิงจะมีสามีกี่คน เป็นต้น
………2. วัฒนธรรม เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม เช่น ในสังคมไทย ผู้ชายจะบวชเมื่ออายุครบ 20 ปี เด็กควรเคารพผู้ใหญ่ เป็นต้น
………3. วัฒนธรรม ทำหน้าที่ควบคุมสังคม เช่น ผู้ละเลยประเพณีต่าง ๆ จะได้รับการตำหนิจากสังคม การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมายจะถูกลงโทษ เป็นต้น
………4. วัฒนธรรม ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในสังคม ได้แก่ การที่สมาชิกของสังคมมีวิถีดำเนินชีวิตคล้ายคลึงกัน ทำให้สังคมเป็นปึกแผ่น มีความจงรักภักดี และอุทิศตนให้กับสังคม ทำให้สังคมอยู่รอดและเจริญก้าวหน้า
ประเภทวัฒนธรรม
……….วัฒนธรรมแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ
………1. วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ วัตถุสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เครื่องมือ รถยนต์ หนังสือ อาคารบ้านเรือน โบสถ์ วิหาร เป็นต้น
………2. วัฒนธรรมที่มิใช่วัตถุ ได้แก่ ความคิด ภาษาถ้อยคำ ค่านิยมประเพณี ศีลธรรม เป็นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรม 
……… 
สังคมเน้นกลุ่มคน จำนวนคน และความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมที่มีต่อกัน วัฒนธรรม เน้นแบบแผน กฎเกณฑ์ วิธีการ หรือแบบอย่างในการดำเนินชีวิต สังคมจะขาดวัฒนธรรมไม่ได้ และวัฒนธรรมจะอยู่ตามลำพังโดยปราศจาก สังคม ไม่ได้เช่นเดียวกัน สังคมที่ขาดวัฒนธรรมจะมีสภาพขาดระเบียบ ขาดกฎเกณฑ์ ขาดวิถีทางการดำเนินชีวิต ไม่ต่างจากสังคมสัตว์ เพราะสิ่งที่แสดงว่าสังคมมนุษย์แตกต่างไปจากสังคมสัตว์ก็คือ มนุษย์มีวัฒนธรรมนั่นเอง ส่วนวัฒนธรรมจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยสังคม เพราะสังคมเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมา

 
 
 
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s